Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 & 24§ mukainen tietosuojaseloste

 

Psykoterapia Kimmo Lepistö tuottaa potilaslain alaiseen terveydenhuoltoon liittyviä palveluita. Kaikki potilaan hoitoon liittyvät asiakirjat on potilaslain nojalla pidettävä salassa ja niiden luovuttaminen ilman potilaan suostumusta voi tapahtua ainoastaan laissa säädetyissä poikkeustilanteissa. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain mukaan salassapitovelvollisuus työssään saamistaan tiedoista. Kaikkia henkilöasiakkaiden tietoja koskevat lisäksi henkilötietolain mukaiset vaatimukset. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tietoja voi kerätä vain suunnitelmallisesti ja hyväksyttävään tarkoitukseen.

 

Psykoterapia Kimmo Lepistöllä on käytössä kaksi rekisteriä: Lakiin perustuva potilasrekisteri sekä laskutusta varten laskutusrekisteri. Potilasrekisteriin kuuluvat kaikki Psykoterapia Kimmo Lepistön asiakkaat. Laskutusrekisteriin kuuluvat ne henkilöt, jotka maksavat palveluista laskulla.

 

1. Rekisterinpitäjä

Psykoterapia Kimmo Lepistö, Rantakatu 1 Rantalinna 65100 Vaasa, Y-tunnus 2788742-2

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Kimmo Lepistö
puh. 044 9883120
k.lepisto@live.fi

 

3. Rekistereiden nimet

Psykoterapia Kimmo Lepistön potilasrekisteri sekä laskutusrekisteri

 

4. Rekistereiden pitämisen peruste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus laatia ja säilyttää potilasasiakirjoja. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan potilasasiakirjoihin on merkittävä potilaan hoidon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyviä tietoja. Psykoterapia Kimmo Lepistön potilasrekisterin tarkoitus on palvella potilaan hoidon suunnittelua ja toteuttamista sekä edistää hoidon jatkuvuutta.

Psykoterapia Kimmo lepistön laskutusrekisterin tarkoitus on laskutuksen toteuttaminen ja maksujen seuranta.

 

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Laskutusrekisteri sisältää

palvelujen käyttöä koskevat laskutustiedot sekä maksajan yhteystiedot.

Potilaskertomusrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

- nimi,

- henkilötunnus,

- yhteystiedot,

- käyntipäivämäärät sekä kunkin käynnin kohdalta asiakkaan hoidon kannalta keskeiset tiedot.

Laskutusrekisterin ja potilaskertomusrekisterin säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia ohjeita tietojen säilytysajoista.

 

6. Tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti potilaalta itseltään. Kelan kuntoutuspsykoterapioissa tietoja voidaan saada myös Kelalta. Potilaan suostumuksella tietoja voidaan pyytää myös muista terveydenhuollon yksiköistä.

 

7. Tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Kelan kuntoutuspsykoterapioissa terapiapalaute lähetetään Kelaan vuosittain. Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä hoitavalle taholle. Tietoja voidaan myös luovuttaa perintätoimistolle erääntyneen saatavan perintää varten.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön tietojen luovutuksesta.

 

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki potilaan hoitoon liittyvät tiedot ja asiakirjat ovat potilaslain nojalla salassa pidettäviä. Potilaskertomus kirjataan word-dokumentille ja tallennetaan salasanalla suojattuna muistitikulle. Muistitikkua säilytetään lukollisessa arkistokaapissa lukitussa tilassa. Paperiset lomakkeet (mm. kyselylomakkeet, sopimukset ja vastaavat asiakirjat) säilytetään vastaavasti lukitussa arkistokaapissa lukitussa tilassa.

 

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevia tietoja, pyytää oikaisemaan häntä koskevia virheellisiä tai puutteellisia tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. On kuitenkin huomioitava, että rekisterinpitäjällä on potilaslakiin ja kirjanpitolakiin liittyvä lakisääteinen velvollisuus kerätä ja säilyttää tietoja määrätyn ajan.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että hänen henkilötietojaan käsiteltäessä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html